* Homepage :       www.baotuan.name.vn
* Email :          bt.baotuan@gmail.com
* Hotline :          +84.938.637.051
* Chuyên môn chính :
1/ Thiết kế hệ thống mạng
2/ Quản trị hệ thống
3/ Tư vấn sửa chữa, nân cấp hệ thống
4/ Xây dựng, quản trị website
5/ Đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm.